Tvarumo vertinimas

Vertinimo sistema

Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema (LPTVS) skirta objektyviai ir skaidriai nustatyti Lietuvoje esančių teritorijų ir pastatų tvarumo lygį bei viešai deklaruoti geriausią tvaraus projektavimo ir statybos praktiką.

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba sukūrė ir Lietuvos rinkai pritaikė pastatų tvarumo vertinimo standartą bei sertifikavimo sistemą, parengta pagal pasauliniu mastu pripažintas tarptautines vertinimo metodikas (LPTVS lankstinukas (PDF).

Vertinimo sistemą sudaro 8 kategorijos ir 29 kriterijai (LPTVS pristatymas, PDF)

Sveikata

ENERGIJA
TRANSPORTAS

Sklypo naudojimas ir ekologija

MEDŽIAGOS

Atliekų tvarkymas ir tarša

Projekto valdymas

Vandentvarka
Kodėl LPTVS?

Visapusis vertinimas pagal 8 tvarumo kategorijas

Gidas projektuotojams

Pastatų tarpusavyje lyginimo sistema

Poveikį žmogui ir gamtai nustatantis standartas

Priemonė, skatinanti inovatyvumą NT sektoriuje

Vertintojai pagal LPTVS

Vertintojai pagal Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą

Vardas, Pavardė

Pažymėjimo Nr. Išdavimo data   Vardas, Pavardė Pažymėjimo Nr. Išdavimo data
Anastasija Nekrašė 5 2018-05-17 Lina Petkauskė 17 2019-10-22
Audrius Malevičius 15 2019-10-22 Mykolas Gerliakas 6 2018-05-17
Darius Jonaitis 4 2018-05-17 Rasa Alkauskaitė-Kokoškina 18 2019-10-22
Eugenijus Šapel 8 2018-05-17 Remigijus Simanavičius 2 2018-05-10
Evaldas Savickis 1 2018-05-10 Saulius Puzas 19 2019-10-22
Gintaras Stauskis 3 2018-05-10 Tomas Baranauskas 13 2018-05-17
Gintarė Laukytė 7 2018-05-17 Tomas Dauskurdas 9 2018-05-17
Igor Pasko 12 2018-05-17 Tomas Surblys 11 2018-05-17
Indrė Pažūsytė 16 2019-10-22 Vincas Gurskis 20 2019-10-22
Karolis Januševičius 10 2018-05-17 Živilė Paškauskaitė-Urbonavičienė 14

2018-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vertintojų pagal LPTVS kvalifikaciniai reikalavimai♦Vertintojas privalo laikytis vertintojo pagal LPTVS profesinės etikos standarto reikalavimų;

♦Turi turėti aukštąjį išsilavinimą vienoje iš studijų krypčių (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075):

·         E03 Aplinkos inžinerija;

·         E05 Statybos inžinerija;

·         E12 Transporto inžinerija;

·         E13 Energijos inžinerija;

·         P09 Architektūra;

·         P10 Kraštovaizdžio architektūra

·         E08 Elektros inžinerija,

·         E09 Elektronikos inžinerija,

·         E10 Gamybos inžinerija,

·         F01 Gamtos išteklių technologijos,

·         F03 Medžiagų technologijos;

♦Turi turėti bent 3 metus profesinės patirties aukščiau minėtose srityse;

♦Turi būti išklausęs LPTVS mokymų kursą ir sėkmingai išlaikęs LPTVS Vertintojo testą;

♦Vertintojui atestatas pratęsiamas kasmet išklausius bent 2 „Žaliųjų pastatų profesionalų“ (ang. Green Building Professional) mokymų kursus ir išlaikius testus pagal LŽPT sudarytą programą.


VERTINTOJO PAGAL LIETUVOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMĄ (LPTVS) PROFESINĖS ETIKOS STANDARTAS

  1. Šie profesinės etikos reikalavimai yra taikomi Lietuvoje esančių pastatų ir teritorijų tvarumo vertintojams pagal LPTVS, kurios kūrėja ir savininkė yra Lietuvos žaliųjų pastatų taryba (LŽPT).
  2. Vertintojas yra fizinis asmuo, turintis galiojantį vertintojo pagal LPTVS pažymėjimą, atliekantis pastato vertinimą pagal aktualios LPTVS metodikos reikalavimus ir turintis teisę verstis tokia veikla pagal galiojančius LR teisės aktus.
  3. Vykdydamas jam LŽPT pavestą pastatų vertinimą, Vertintojas vadovaujasi LŽPT teiginiu, jog objektyvus ir skaidrus pastatų tvarumo vertinimas skatina tvarios aplinkos kūrimą, prisideda prie žmogaus, bendruomenės ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.
  4. Vertintojas pagal LPTVS įsipareigoja nešališkai, objektyviai ir skaidriai nustatyti teritorijų ir pastatų tvarumo lygį.
  5. Vertintojas, vykdantis jam pavestą pastatų vertinimą pagal LPTVS, privalo laikytis šių profesinės etikos  reikalavimų:
   • Vertintojas atlieka savo darbą remdamasis galiojančia LPTVS metodika, savo žiniomis ir patirtimi;
   • Vertintojas atlieka jam pavestą pastatų vertinimo darbą vadovaudamasis padorumo, orumo, garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Taip dirbama ir su klientais, ir su kolegomis. Vertinimo sutartys sudaromos remiantis abipusės pagarbos, geranoriškumo ir pasitikėjimo principais, iš anksto aptariant darbo apimtį, terminus, išlaidas ir atlygį. Vertintojas negali gauti papildomo atlygio už konsultacijas užsakovui;
   • Vertintojas yra skiriamas LŽPT vertintojų-ekspertų komiteto, remiantis lygiateisiškumo ir profesionalumo principu;
   • Vertintojas imasi vertinti objektą tik tokiu atveju, kai turi LŽPT išduotą galiojantį vertintojo pagal LPTVS pažymėjimą. Jeigu norint profesionaliai įvertinti objektą reikia specialių žinių, kurių vertintojas neturi, jis turi į tai atkreipti LŽPT dėmesį ir patarti pasinaudoti atitinkamų sričių specialistų paslaugomis. Objekto vertinimui galima pasitelkti ir kitus vertintojus;
   • Vertintojas negali reikalauti komisinių už tarpininkavimą vertinimo užsakymams gauti bei pristatyti LPTVS neteisingai nurodant paslaugų apimtį, kokybę ir pobūdį.
   • Vertintojas turi išvengti interesų konflikto, kuris gali kilti tokiose situacijose, kai vertintojas su vertinamo pastato projektuotoju, statytoju, ekspertu ar savininku yra susijęs tokiais ar analogiškais ryšiais:
    • yra vertinamo pastato:
     • projekto vadovas;
     • projekto dalies vadovas;
     • projekto rengimo grupės dalyvis;
     • projekto vykdymo priežiūros vadovas ar dalyvis;
     • ekspertas;
     • statytojas;
     • konsultantas (konsultavo, konsultuoja ar artimu metu ketina konsultuoti jį projekto rengimo, derinimo ar statybos eigoje);
    • dirba toje pačioje įmonėje ar susijusioje įmonėje;
    • susijęs artimais giminystės ar svainystės ryšiais (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai);
    • turi bendrą nekilnojamojo turto, įmonių akcijų ar kitą nuosavybę;
   • Vertintojas teikia pastabas ir pasiūlymus dėl LPTVS tobulinimo LŽPT vertintojų-ekspertų komitetui.
   • Vertintojas parengia objektyvias ir nepriklausomas vertinimo išvadas (ataskaitas). Jis turi atsižvelgti į visas aplinkybes ir aiškiai suformuluoti savo išvadas bei sprendimus, kad juos suprastų užsakovas ir tretieji asmenys;
   • Vertintojas, pastebėjęs savo įvykdytame darbe klaidų, aplaidumo, nekorektiškumo atvejų, apie tai informuoja LŽPT;
  6. Už profesinės etikos reikalavimų pažeidimus vertintojų atestacijos komisijos sprendimu vertintojui taikomos šios nuobaudos:
    • įspėjimas;
    • vertintojo pažymėjimo galiojimo sustabdymas;
    • vertintojo pažymėjimo galiojimo panaikinimas.

Vertintojo pagal LPTVS profesinės etikos standartas (pdf)

Žaliųjų pastatų žemėlapis